Všetky príspevky od perfectlimperfect

Žijem

Sedela som sama. Na lavičke nad jazerom. S očami privretými. Načúvala som zvukom lesa – čajky krúžili nad hlavou, volavky vrieskali, piskot dravcov sa približoval a vzďaľoval. Voda jazera narážala do skál pod nohami a šumenie lístia mi pripomenulo, aký živý je vzduch. Nadychovala som a vydychovala som, znova a znova, ponárajúc sa čoraz hlbšie do samoty. Naplno som si vychutnávala moment sviežej prítomnosti. Žijem – toto je ten pocit. Možno len na chvíľu, ale práve teraz je to skutočné. Možno nie navždy, ale momentálne tak intenzívne.

Žijem.

Toto sa posledné obdobie stalo mojou mantrou. Zakaždým, keď strácam spojenie s prítomnosťou, vrátim sa k tejto mantre.

Žijem.

Ak opakujete tieto slová a načúvate ich zvuku, je to čistá mágia. Niečo neuveriteľné, že žijete práve tu a teraz. Že toto je váš život. Jediný život, ktorý máte. Deje sa práve teraz, je v každom jednom dychu.

Zajtra môžete byť preč, ale na tom nezáleží, žijete teraz. Dokonalá ľudská bytosť so všetkými chybami a nedokonalosťami. So všetkou krásou, ktorá spočíva vovnútri.

Žite a užívajte si to ako čerstvý vánok na vašej tvári počas meditovania na lavičke nad jazerom.

I´m alive

I was sitting alone. On the bench beyond the lake. With my eyes closed. Listening to the sounds of forest – the birds were spinning above my head, herons were screeching, whistling of raptors kept coming closer and further. Water of lake was hitting the rocks underneath the feet and rustle of leaves reminded me, that air is vivid. I breathe then and now, again and again, going deeper and deeper into the loneliness. Enjoying the moment of freshness and presence.   I´m alive – this is how it feels. Now and then, but it´s real. Not forever, but at this moment so truly intensive.

I´m alive – this happened to be my mantra in past few months. Everytime I´m loosing connection with the present moment (present myself) I turn back to this mantra.

I´m alive.

When you repeat it and listen to the sound of these words, it´s like magic. Something unbelievable that you´re alive now and here. That this is your life. The only life you have. It´s happening now at this certain moment, it´s in every breath you take.

It can be over tomorrow but it really doesn´t mater – you´ re alive now. Complete human being with all the mistakes and imperfections. With all the beauty that lies within.

Live it and enjoy it like that fresh breeze on your face while you´re sitting on the bench beyond the lake.

V posteli s pozitívnymi správami

V dni ako tento, keď von leje a vás ide poraziť z choroby, ktorú ste niekde cez víkend chytili, máte možnosť rozhodnúť sa, čo s tým – bude to príležitosť alebo stratený čas?

Pre mňa to je príležitosť konečne po dlhej dobe prebádať všetky aktuálne správy, nové články a dostať sa tak do obrazu. Popri množstve smutných správ z  Ukrajiny alebo Izraela, ktoré človeka výrazne zneistia, som narazila aj na množstvo pozitívneho, čo ma zase uistilo vo viere, že svet má bližšie k svetlej strane.

Mladí absolventi škôl už nie sú len zúfalými adeptmi na prácu v McDonalde, ale tiež veľmi kreatívni v generovaní pracovných príležitostí. Dôkazy sú v tomto článku a tiež v tomto príklade skutočne kreatívneho jedinca. Druhý článok je o chalanovi, ktorý vytvoril stránku na získanie práce v Silicon valley, čo sa mu napokon aj podarilo. Tiež mi to pripomenulo tohto chalana, ktorý je mi v ostatné dni inšpiráciou – vytvoril množstvo projektov pre komunitu, v ktorej žije vrátane Študentskej rady, spravodajského portálu, či projektu Povedz to nahlas – video odkazy politikom.  A takýchto príkladov, ktoré ma utvrdzujú v tom, že v schopnosti mladých ľudí sa oplatí veriť, je mnoho.

Tiež čítaním rozhovorov Karola Sudora človek ľahko nadobudne presvedčivý dojem, že Slovensko je plné kvalitných ľudí.

Počas virtuálneho listovania magazínom Život som získala ďalší pozitívny pocit – je tam množstvo príjemných článkov o Afrike, o ktorej sa v podobnom reálnom svetle hovorí u nás skôr málo.

Keď chceme hovoriť o jóge a meditácii, narazila som počas browsovania na množstvo profesionálnych stránok (príklady tu a tu), ktoré majú potenciál presvedčiť čoraz viac ľudí o pozitívach týchto techník. Ľudia konečne objavujú, čo bolo dlho, pre nedostatok vedeckých poznatkov, neviditeľné, a tak šance na sebarozvoj rastú. Ešte aj Forbes písal o meditácii.

Na dnes posledný príklad obyčajného ľudského šťastia a schopnosti uchopiť život za pačesy som našla v tomto článku. Príbeh ženy, ktorá odišla hľadať svoje šťastie do Peru a našla tam osudovú lásku – k mužovi a krajine samotnej sa oplatí prečítať. Len tak, aby ste si pripomenuli, že všetko je možné.

Aby sme to zhrnuli, je množstvo vecí, ktorým sa môžete venovať, kým zomierate v posteli a vždy máte na výber  z viacerých možností – pozitívnych aj negatívnych.

Von je už tma, pršať prestalo, namiesto toho počujem niekoho hrať na píšťalke. To ma uisťuje, že som si vybrala dobre.

2115347_barbora-reduciendo-peru-peruanec-antonio-reduciendo

Majte krásny deň!

In bed with positive news

In days like these, when it´s raining heavily and you´re trying to get out from stupid sickness, you can find it both: as an opportunity and pitty as well.

For me it´s an opportunity after really long time to browse news and get the best out of it. Beside lot of negativity caused by fresh news from Ukraine or Israel, making you feel very insecure in this world, I found also lot of positivity which support my belief that world is getting closer to the bright side.

Young graduates are not just desperate candidates on McDonald´s employees but also very creative in generating job opportunities. Proofs are here in this article as well as in this particulare example of very creative individual. Second article is about a guy who created web page to promote himself and get a job in Silicon valley, which turned out to be successful project. Also it reminds me of this guy who is an inspiration for me in these days – he created lot of projects for his community, including Council of students, news portal or Messages to member of local parliament. And there are lot of such examples which persuade me that young people are worth trusting!

Also reading interviews of Karol Sudor, slovak journalist for SME, it makes me feel there are lot of people in Slovakia that are worth it.

Reading magazine Život I found very positive there are lot of good articles about Africa, finally something, which I was missing a lot before.

Talking about yoga & meditation I discovered lot of positive examples of proffesional web pages (or) talking about benefits of both excercise, which make more & more people trust in these techniques. Finally, people are discovering what used to be invisible for absence of scientific proofs and now chances to improve ourselves will rise. There was even an articles in Forbes about it.

Last but not least positive example of pure human´s happiness and ability to hold the engines of life is here. It´s an article about a girl who went to Peru cos she wanted and felt she had to go and there she found love of her life –  partner which became her husband after one month and love toward the country.

To summarize there are lot of things you can do while dying in bed and there are always options to choose from – positive ones as well as negative.

Now it´s already dark outside, rain stopped and I ´m still in my bed. From here I can hear someone playing panpipe. Amazing!

2115347_barbora-reduciendo-peru-peruanec-antonio-reduciendo

Have a nice day!

Aká budúcnosť nás čaká

Je dobré uvedomiť si, (čo som pochopila na cestách), že v súčasnosti existuje len málo obmedzení. Obzvlášť, ak ste mladí a pochádzate z relatívne slobodnej krajiny, máte nekonečno možností.

Nehovorím len o všetkých tých mládežníckych výmenách, Erasmusoch, dobrovoľníckych príležitostiach, ktoré vám umožňujú ísť kdekoľvek.  Sledujúc tie správne stránky skôr či neskôr nájdete ponuku, ktorú hľadáte, či už je to účasť na filmovom festivale v Kosove alebo tréning na NGO pozíciu v Macedónsku. Väčšina týchto príležitostí je takmer zadarmo – účastník zaplatí max. 30 % cestovných nákladov. Viete si predstaviť, čo na to povedia vaši rodičia (obzvlášť ak ste z bývalého východného bloku ako ja)?            Nie je to fér.

jasnáNuž, nie je.  Na druhej strane, nie všetko je dnes ružové. Napríklad neistota, v ktorej žijeme. Ako povedal môj známy, väčšina mladých je dnes stratená. V prítomnosti a obzvlášť v budúcnosti. Nepretržite je v nás prítomný konflikt – mám ísť s prúdom, ktorý mi diktuje čo, kde a ako robiť, alebo sa odrezať od lán, ktoré ma viažu k daným mantinelom a opustiť ich? Nuž, nasledujúci fakt bude asi ťažké priznať – je to na vás.

Zbaviť sa strachu

Zvykla som byť nesmelé dieťa. Nesmelá byť sama sebou, nesmelá skúšať nové veci, robiť, čo ma baví. Dospievajúc človek tieto strachy postupne stráca, ale stále. Strach je môj najväčší nepriateľ. Otázka však znie: je to strach môj alebo strach mojej rodiny, predkov, spoločnosti, v ktorej žijem?

Počas pobytu v Thajsku som stretla množstvo ľudí bez plánu, bez jasnej budúcnosti, dalo by sa povedať. Mnohí sa vracali zo svojich ciest, po mesiacoch, týždňoch, rokoch na cestách smerovali domov, trochu s obavami, čo ich čaká. Ale kto tuší, čo ho čaká?

Stretla som chalana, volajme ho Diego, ktorý bol advokátom v Argentíne: zabezpečená budúcnosť, pekná priateľka, nič, čím by sa musel špeciálne trápiť. Lenže v istom okamihu svojho života si položil túto otázku: je to to, čo chcem? Odpoveďou bol odchod do Austrálie, kde žil, pracoval, cestoval, následne odišiel cvičiť jógu do Indie, potom mu ponúkli pracovať v thajskej organizácii, ktorá učí mladých po celom svete meditovať. Skrátka nasledoval svoj “vnútorný hlas”, nepremýšľal priveľa, šiel s prúdom. Tak sme sa stretli. Mali ste ho vidieť – slobodný, otvorený čomukoľvek, spokojný sám so sebou, žiaril ako hviezda. Spôsob, akým rozprával a správal sa bol nekompromisne priamy. Žiadny strach, váhanie, len čistá viera. V život samotný, v budúcnosť, nech prinesie čokoľvek. Často naňho myslím.

Opustiť svoj pohodlný domov

Pritom nie je nevyhnutné opustiť domov, prácu, rodinu a priateľov, aby ste zmenili svoj život. Môžete začať robiť niečo inak tu, doma. Zostať je niekedy need more green 1ťažšie než odísť.  Byť šťastnejší, viac dôverovať. Stačí sa pozrieť na veci, čo robíte a veci, čo by ste chceli robiť. Nepýtať sa, či ste dostatočne dobrý nato, aby ste vyšli von s tým, čo chcete. Ľudia sa dajú ľahko presvedčiť, ak ste presvedčený vy.

Opustite svoje staré zvyky, svoj komfortný domov. Domovina je bezpečné miesto, to všetci vieme, ale tiež príliš riskantné – dokáže vás ľahko premeniť na starého, ufrfľaného, lenivého tatka. Hovorím to sama sebe každý deň. Niekedy to funguje, inokedy nie. Minimálne ma to núti premýšľať a premýšľanie môže byť prvý krok. Len netreba premýšľať priveľa. 🙂

Keď autobus v lete mešká

Minulý víkend som cestovala do malej dedinky na juhozápade Slovenska navštíviť priateľa v skautskom tábore. Musela som trikrát zmeniť autobus a nejako som sa zasekla v Zlatých Moravciach na dve hodiny. Nemilé prekvapenie sa napokon zmenilo na pôsobivú výpravu do 13 a pol tisícového mesta.

P1340936 P1340937 P1340939 P1340951 P1340953 P1340955

 

Autobus č. 13 trinásteho júla je očividne zlé znamenie. Predstiera, že čoskoro vyštartuje, ale šoféri pofajčievajú a bavia sa o deťoch, kým ja zbytočne čakám.                  Čas spomalil. Len Marek stále ľúbi Alenku.

 

 

 

Takže sa vpletiem do ulíc a tam objavím tento nádherný platan.

 

A odvážne dievčatá, ktoré sa hrdo nosia mestom, vychutnávajúc si zmrzlinu.

 

 

Starší podivín sa ma pýta, či som turistka. -Čo tu robíte? vyzvedá. -Zabíjam čas, odpovedám. -Ak chcete zabiť čas, hore je folklórna akcia. -Toľko času nemám, hovorím mu nekompromisne.

A pozrite, kde som skončila. 🙂

Folklórna skupina Kolovrátok vystupuje pod obrovskou vŕbou. 

 

 

Komunistická strana stále žije.

 

 

 

Starček sa pristavuje pri obchode s časom.

 

 

 

 

Zastavili by ste sa tiež?

When the bus is late in summer

Last weekend I was travelling to small village in the south-west of Slovakia to visit my friend in scout camp. I had to change bus 3 times to get there and somehow I got stucked in town called Zlaté Moravce (Golden Moravian) for 2 hours. Firstly, dissapointed I decided later to walk into streets of this 13, 500 town. Things I discovered surprised me a lot.

P1340936 P1340937 P1340939 P1340951 P1340953 P1340955

 

Bus stop number 13 on 13th July is obviously bad news. It pretends to be ready but drivers enjoy their freetime chatting about their kids and smoking. Time slows down.

 

 

 

So I walked into streets and there I discovered this amazing sycamore tree.

 

 

And shameless girls carrying themselves proudly, enjoying summertime with ice-cream in a hand.

 

Old stranger asked me if I´m a tourist. -What are u doing here? he asked me. -Killing my time waiting for bus to come, I repplied. -If you want to kill time, there is folklore event up there.    -I don´t have that much time, I said uncompromisingly.                     And look where I got accidentaly. 🙂                         Kolovrátok folklore group performing under huge willow tree.

 

Communist party still rocks the town.

 

 

 

 

Old guy stopped at the time shop.

 

 

 

 

Would you like to stop here, too?

What kind of future do we have

Important thing nowadays (which I realized on my travels) is fact, that there are no limits. Especially when you´re young, coming from country that is relatively free, you have so many options.

Not talking only about all the youth exchange, Erasmus and volunteering programmes, which allow you to go anywhere. Following the right pages, sooner or later you´ll find the offer you need to find – to make a movie from Kosovo documentary festival or train to become part of one NGO in Macedonia. Most of these offers are almost for free – you pay max. 30% of your travel costs. Can you imagine what your parents would say (especially when you´re coming from former east block as I do)? It´s not fair.

jasná

Well, it´s not. On the other hand, not everything is bright. For example – insecurity we live nowadays – like my friend told me – most of young folks around me are lost. In present and especially in future. Still there exists principal conflict – should I go with the flow which dictates me what to do, when and how or cut the rope which ties me to these borders and leave them? Well, hardest fact to accept – it´s up to you.

Let go your fear

I used to be a fearful kid. Afraid to be myself, afraid of trying new things, do what I like. Becoming older you´re getting rid of these fears but still. Fear is my biggest enemy. Where does this fear come from? Is it my fear – or fear of my parents, ancestors, the society I live in?

I met a lot of people on my journey to Thailand – people with no plan, no future, let´s say. They were coming from travels – used to travel for years or months and now, coming home, little bit fearful what it will bring. But, who knows what future brings?

I met a guy, let´s call him Diego, he used to be lawyer in Argentina, safe future, nice girlfriend, nothing to worry about. But at the certain point in his life – he asked himself – is this what I want? No, was the answer. Somehow he moved to Australia, to work, to live, to travel, then go to India to practise yoga, then it happened he got offer from organisation teaching young people around the world to meditate. He was just following his “inner voice”, not thinking too much, not planning a lot, going with the flow of life. And so we met. You should see him. I bet you haven´t met so many people like him – free, open to anything, feeling comfortable with himself, shining like a star.  The way he talked, acted, was uncompromisingly straight. No fear, no hesitation, just pure faith. In life itself, in future, whatever it brings. I often think of him.

Leave your comfort home

need more green 1

But… It´s not necessary to leave your job, home, family and friends to change your life, you can start to do something different here, staying in your homeland. Sometimes it´s even harder to stay. Try to be more trustful, more happy. Look on the things you want to do and things you can do. Don´t ask if you´re good enough to go out with something you want. People are so easy to persuade – untill you´re persuaded. Leave your old habits, your zone. Your homeland is a safe place, we all know that, but also too dangerous to turn you into old, lazy, always complaining, grumpy daddy.

I´m telling this to myself everyday. Sometimes it works, sometimes not. At least it makes me think. And thinking can be the first step. But not thinking too much.