What I´m talking about when I meditate

When I sat down, closed my eyes and tried to meditate for the very first time, I had no idea what I was doing. I didn´t know what it means – to meditate. I had no expectations. It was just an experiment.

„To meditate means being as lazy as possible,“ said monk LP Pasura to his students at Mooktawan sanctuary in Thailand. Being lazy in this case literally meant to sit down, close eyes and stay calm. Let your mind being lazy till it stops thinking.

It´s hard to imagine something like that. If we spent every 4 seconds with different thought, it´s 15 thoughts per minute, aprox. 14,400 thoughts per day. Moreover, don´t forget that brain works overnight.

Our mind has no chance to rest. It leads to tension, stress and exhaustion. Meditation is a great opportunity to give your mind some rest. „Meditator dive into stage theta, which qualitatively reminds deep sleep. In such stage person experience peaceful wakefulness – he watches but doesn´t act, he follows his thoughts but doesn´t feel their influence.“ (BROWN, 2007)

oko open
Foto: Kudivani photography

Pure mind – pure nonsense?

In a stage of absolute peace we´re finding answers for unsolvable questions. Pure mind thinks clearer. „Meditation cleans our glasses. When glasses are clean, we can see ourselves and others clear.“ (LP PASURA, 2014)

Can you imagine that you would see everything clearly? That you could understand world around you without prejudices, being able to accept everything & everyone that walks into your life?

Meditation can takes you closer. It teaches you how to watch without judgements and evaluations. „If you understand the nature of world, you´re able to accept everything and let go.“ (LP PASURA, 2014) Art of acceptance leads to happiness, freedom and peace.

joga-captures-7
Foto: Kudivani photography

And what about happiness?

We all search for happiness. Philosophers, scientists, psychologists, thinkers have been trying to formulate universal recipe for joyfull life. Budhists are aware of fact they ´ ve found it – and it´s meditation. Famous guru Osho said in his published dialogues: „Meditation is way to rule your own being. You don´t have to be christian, jewish or hinduist – it´s all nonsense. You only have to find your center and meditation is a way how to get there.“

Center in this case is a place or a moment of absolute harmony. In world full of opposites is searching for harmonic center completely logical step. Harmony is health.

Meditation or medicine?

Meditation originates from latin meditor – to heal. „Medicine defines what heals physical phenomena and meditation heals psychical phenomena. (OSHO, 1999)

For many centuries meditation has been part of an eastern philosophy, medicine and society generally. Nowadays, modern western science like neuroscience are currently investigating this traditional technique and exploring its influence on brain, thinking and psychics. Results are more than interesting. (More soon.) New branche of medicine known as Mind – Body medicine fully benefits from potential of meditation and mindfulness. People meditate in schools, companies, offices. In the USA, meditation is part of programs for health and trauma relief of communities, especially traumatised by war or social restrictions. In times when national governments invest billions of dollars into health service and laboratory researches, meditation appeals as a magic pill, moreover for free.

oko
Foto: Kudivani photography

It´s hard to believe that solution of many problems could be so easy. But we should not forget that solution for most of the problems lies in our head, althought we´re looking for it elsewhere. We´re not able to stop and orientate in labyrinth of events, emotions and thoughts. Meditation helps us to understand this stage and adjust it. Beginning is easy – you have to become so lazy that you stop think totally. Then you´ll answer even those questions which you hadn´t even ask.

OSHO, 1999. From medication to meditation. Praha : Pragma. 1999, 344 s. IBN 80–7205-701-4

BROWN, CH. 2007. Pilates Yoga Ausgleich und Harmonie fur Korper, Seele und Geist. Bratislava : Slovart, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8085-237-5

Lectures of a monk LP PASURA in Mooktawan sanctuary, june 2014, Peace revolution – www.peacerevolution.com

Čo je meditácia

„Meditovať znamená byť taký lenivý, ako sa len dá,“ hovoril mních LP Pasura svojím študentom v Mooktawan Sanctuary v Thajsku. Byť lenivý v tomto prípade znamenalo posadiť sa, zavrieť oči a vydržať v tichu. Nechať zlenivieť myseľ natoľko, že prestane myslieť.

Ťažko si niečo také predstaviť. Ak každej myšlienke venujeme 4 sekundy, je to 15 myšlienok za minútu. Ak spíme osem hodín, denne sa nám hlavou preženie zhruba 14 400 myšlienok. Navyše, nesmieme zabúdať na fakt, že mozog funguje aj v spánku.

Naša myseľ si tak nemá kedy oddýchnuť. Prichádza napätie, stres a z toho plynúca únava. Meditácia je skvelá príležitosť, ako si tento oddych dopriať. „Meditujúci sa ponára do stavu theta, ktorý kvalitou pripomína hlboký spánok. V takom stave zažíva pokojnú bdelosť – pozoruje, ale nekoná, sleduje svoje myšlienky bez toho, aby cítil ich vplyv.“ (BROWN, 2007).

Foto: Kudivani photography
Foto: Kudivani photography

Čistá myseľ – čistý nezmysel?

V stave absolútneho pokoja nachádzame odpovede aj na tie otázky, ktoré sa nám predtým javili neriešiteľné. V jasnej mysli je myslenie priezračnejšie. „Meditácia nám čistí okuliare. Keď sú okuliare čisté, môžeme seba a všetko okolo nás vidieť jasne.“ (LP Pasura, 2014)

Viete si predstaviť, že by ste videli všetko jasne? Že by ste dokázali porozumieť svetu okolo seba bez predsudkov, dokázali prijať čokoľvek, čo sa vo vašom živote deje a zvládli akceptovať každého človeka vo vašom okolí?

Meditácia vás dokáže takému stavu priblížiť. Učí vás pozorovať svet bez súdov a hodnotení. „Ak rozumiete povahe sveta, dokážete všetko akceptovať a nechať to ísť.“ (LP Pasura, 2014) A umenie akceptovať čokoľvek, čo sa okolo vás deje, je cesta k šťastiu, mieru a slobode.

joga-captures-7
Foto: Kudivani photography

A čo je šťastie

Všetci hľadáme šťastie. Filozofi, vedci, psychológovia, mudrci sa celé roky pokúšajú formulovať univerzálny recept pre šťastný život. Budhisti sú presvedčení, že ho majú – je ním meditácia. A nielen oni. Slávny guru Osho v publikovaných rozhovoroch povedal: „Meditácia je spôsob ovládnutia vlastného bytia. Nemusíte sa stať kresťanom, židom ani hinduistom – to sú úplné nezmysly. Stačí nájsť svoj stred a meditácia je najľahšou cestou, ako k nemu dôjsť.“ (OSHO, 1999)

Stred v tomto prípade znamená miesto alebo moment absolútnej harmónie. Vo svete plnom protikladov je hľadanie harmonického stredu logickým krokom. Harmónia sa napokon rovná zdravie.

Meditácia alebo medicína?

Meditácia pochádza z latinského meditor – liečiť. „Medicína označuje to, čo lieči fyzické javy a meditácia to, čo lieči javy duševné.“ (OSHO, 1999)

Dlhé stáročia bola meditácia bežnou súčasťou východnej filozofie, medicíny a spoločnosti ako takej. V súčasnosti moderné západné vedy ako neuroveda postupne objavujú túto tradičnú techniku a začínajú intenzívne skúmať jej vplyv na mozog, myslenie a celkovú psychiku. Výsledky sú viac než zaujímavé (viac tu). Nová vetva medicíny známa ako Mind – Body medicine naplno využíva potenciál meditácie a všímavosti (mindfulness). Medituje sa v školách, firmách aj na úradoch. V USA je meditácia súčasťou programov na ozdravenie celých komunít, obzvlášť poznačených traumou z vojny alebo zlej sociálnej situácie. V dobe, keď vlády krajín celého sveta investujú miliardy do zdravotníctva a laboratórnych výskumov, prichádza táto technika ako zázračná pilulka, ktorá nič nestojí.

oko
Foto: Kudivani photography

Je ťažké uveriť, že by riešenie mnohých problémov mohlo byť také jednoduché. Zabúdame však, že väčšina problémov začína v našej hlave, hoci ich riešenie hľadáme často úplne inde. Nedokážeme sa zastaviť a nevyznáme sa v labyrinte udalostí, emócií a myšlienok. Meditácia nám pomáha pochopiť tento stav a upraviť ho. Pritom to začína jednoducho – musíte zlenivieť natoľko, že sa vám prestane chcieť myslieť. Potom prídu odpovede aj na tie otázky, ktoré ste ešte nepoložili.

OSHO, 1999. Od medikací k meditaci. Praha : Pragma. 1999. IBN 80–7205-701-4

BROWN, CH. 2007. Joga. Rovnováha a harmónia tela, mysle a ducha. Bratislava : Slovart. 2007. ISBN 978-80-8085-237-5

Prednášky mnícha LP PASURA v Mooktawan sanctuary, jún 2014, Peace revolution – www.peacerevolution.com